بررسی میزان فراوانی مایکوپلاسما آرژینینی در ریه شتران مبتلا به پنومونی، ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 بخش تولید واکسن بیهوازی- موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق مشهد

3 بخش تحقیق و توسعه- موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی شعبه شمال شرق مشهد

چکیده

ازرسی کشتارگاهی شترهای کشتار شده، در کشتارگاه صنعتی مشهد حاکی از این است که پنومونی در بین شتران کشتار شده به وفور دیده می‌شود. مایکوپلاسماها که کوچکترین میکروارگانیسم‌ها با زندگی آزاد می‌باشند از عوامل مطرح در پنومونی شتران بشمار می‌روند. مایکوپلاسما آرژینینی از حیوانات مبتلا به پنومونی و پلوروپنومونی خصوصأ گاو، گوسفند و بز جدا می‌شود. این میکروارگانیسم در ریه شتران مبتلا به پنومونی نیز گزارش شده است اما این موضوع تاکنون در ایران مورد توجه و مطالعه آزمایشگاهی قرار نگرفته است. در این مطالعه با استفاده از کشت و روش مولکولی Nested PCR به تشخیص این میکروارگانیسم پرداختیم. از 100 نمونه ریه مبتلا به پنومونی توسط روش کشت 43 مورد مثبت مایکوپلاسما جدا گردید. سپس با روش مولکولی Nested PCR و با بهره گیری از دو پرایمر اختصاصی که در برگیرنده ناحیه spacer در ایران RNA ریبوزومی مایکوپلاسما آرژینینی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که از 43 نمونه 19 مورد از نظر مایکوپلاسما آرژینینی مثبت بودند. بنابراین طبق نتایج حاصل در این تحقیق برای اولین بار در ایران مایکوپلاسما آرژینینی با روش‌ Nested PCR از ریه شتران مبتلا به پنومونی جداسازی و معرفی گردید.‌‌

کلیدواژه‌ها