کاربرد PCR در تشخیص ویروس عامل بیماری مارک طیور ‌ (MDV)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 انجمن علمی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

3 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

4 باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

5 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

بیمـاری مـارک MD(‌)‌یـک بیماری ویروسی است که در اثر نفوذ و تکثیر سلولهای لنفوئید در اعصاب سطحی و برخی اندامهای دیگر در پرندگان بروز می‌کند و در واقـع یکی از بیماری‌های واگیر متداول و مهم طیور محسوب می‌شود. این ویـروس بـا تضعیـف سیستـم ایمنی، باعث مستعد شدن طیور در مقابل دیگر بیماری‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه تشخیص ویروس عامل بیماری مارک به عنـوان یکـی از عـوامل ویروسی تومورزا در طیور با استفاده از واکنش PCR می‌باشد. به منظور تشخیص و ردیابی ویروس مارک، نمونه‌های بافت توموری از کشتارگاه‌های طیور استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. پس از استخراج DNA از نمـونـه‌ها، واکنش PCR با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی برای تکثیر ژن A و پرایمر‌های ردیف 132 جفت بازی تکرار شونده ویروس MDV انجـام شـد. سـرانجام محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 درصد الکتروفورز گردید. نتایج نشان داد که 86/62 درصد از مجموع 280 نمونه ندول پوستی مورد آزمایش، از لحاظ حضور ژن A ویروس مارک مثبت بودند. همچنین در40 درصد از نمونه‌ها نیز ردیف 132 جفت بازی تکرار شونده تشخیص داده شد. از آنجا که کلیه نمونه‌های مورد آزمایش دارای علایم بالینی آلودگی به مارک بودند، اما با توجه به تشخیص آلودگی 86/62 درصدی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری به جز ویروس مـارک نیز در ایجاد ضایعات توموری در طیور نقش دارند.‌‌

کلیدواژه‌ها