جداسازی و همسانه سازی ژن آنزیم کیتیناز از باکتری A4Serratia marcescens B جدا شده ازاستخرهای پرورش میگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه زیست وفناوری دامی ودریایی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست وفناوری تهران

3 دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی شاهرود

4 گروه زیست وفناوری گیاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

کیتینـاز اهمیـت اقتصـادی چشمگیـری در خصوص تجزیه مواد کیتینی و پاکسازی محیط زیست و تبدیل آن به ترکیبات اولیه سازنده آن دارد و با رشد جمعیت و محدودیت منابع طبیعی، تکنولوژی آنزیم می‌تواند برای بسیاری از صنایع جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی در آینده نزدیک مفید باشد. به همین منظور ژن کد کننده آنـزیـم انـدوکیتینـاز حـاصل از یک سوش باکتریایی‌(‌A4(Serratia marcescens B از پسـاب استخـر پـرورش میگو جداسازی شد و در باکتری Escherichia coli جهت دست یابی به توالی کامل ژن کیتیناز و مقایسه آن با توالی کد کننده کیتیناز باکتری‌های دیگر همسانه سازی گردید. پس از ثبت توالی در پایگاه اینتـرنتـی، مـطـالعـات بیوانفورماتیکی برای توالی همسانه‌سازی شده صورت پذیرفت.‌‌

کلیدواژه‌ها