مطالعه وقوع آلودگی به گونه‌های مختلف تک یاخته تیلریا با روش Semi-Nested PCR در دامداری‌های سنتی دو منطقه اکولوژیکی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 موسسه پژوهشی انتقال سامانه های بیولوژی مولکولیMBST تهران

چکیده

امروزه روش‌های مولکولی بدلیل دارا بودن حساسیت و ویژگی بالا، بیشتر از روش‌های قدیمی تر مانند روش رنگ آمیزی گیمسا و روش‌های سرولوژی برای جـداسـازی پیـروپلاسـم‌ها در حیوانات بکار گرفته می‌شوند. بنابراین به‌منظور تشخیـص آلودگی به تیلریا آنولاتا‌‌و تیلریا اورینتالیس‌‌در گاوداری‌های سنتی دو منطقه اکولوژیکی استان گلستان، نمونه خون 160 راس گاو طی سال‌های 1388 تا 1389 تحت آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه استخراج DNA از همه نمونه‌های خـونی صورت پذیرفت و پرایمر‌های Tbs-S و Tbs-A برای تفریق گونه‌های تیلریا و بابزیا از یکدیگر در آزمون PCR مورد استفاده قرار گرفت. کلیه نمونه‌های مثبت PCR اولیه با پرایمر‌های اختصاصی تیلریا آنولاتا ‌‌(Ta-S/Tbs-A)‌ و پـرایمـرهـای اختصـاصـی تیلریا اورینتالیس‌ ‌(To-S/Tbs-A)‌ ‌تحت آزمون Semi-Nested PCR قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که 10 درصد گاو‌های مورد بررسی در مناطق خشک و 5 درصد گاو‌های مورد بررسی در مناطق مرطوب استان گلستان آلوده به تیلریا آنولاتا‌‌و 75/8 درصد گاو‌های مورد بررسی در مناطق خشک و 5/2 درصد گاو‌های مورد بررسی در مناطق مرطوب استان گلستان آلوده به تیلـریـا اورینتـالیـس‌‌می‌باشند. در این بررسی از یک سو برای اولین بار تیلریا اورینتالیس‌‌با روش مولکولی در ایران و از سوی دیگر برای اولین بار آلودگی توام تیلریا آنولاتا‌‌و تیلریا اورینتالیس‌‌در ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها