بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 گروه بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی - دانشگاه فرارا- ایتالیا

3 گروه ریاضی و آمار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

ین مطالعه جهت بررسی پراکندگی عفونت نئوسپوریازیس در گاوهای شیری استان گلستان انجام شد. تعداد 800 نمونه خون از گاوهای 6 گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی در استان گلستان (579 گاو سالم و 221 گاو با سابقه سقط جنین) جمع آوری و پس از جداسازی سرم، با روش استاندارد Elisa و توسط کیت‌های تشخیصی آنتی بادی نئوسپورا کانینوم،کلیه سرم‌های موجود، آزمایش شد. از 800 گاو مورد آزمـایش107 گاو (05/0a=،%36/2±37/13) آنتی بادی ضد نئوسپورا را در سرم خون نشان دادند. براساس این تحقیق، میزان سقط در گاوهای شیری مبتلا به تک یاخته نئوسپورا کانینوم بالاتر از گاوهای فاقد عفونت نئوسپوریازیس می‌باشد. همچنین تفاوت معنی داری در میزان ابتلا به نئوسپورا کانینوم در رده‌های سنی مختلف (زیر 2 سال، بین 2 تا 4 سال و بالای 4 سال)مشاهده نشد ‌(05/0‌p>‌)‌. با توجه به اینکه در مورد این تک یاخته کوکسیدیائی مطالعات اندکی در سایر استان‌ها صورت گرفته؛ پیشنهاد میگردد تا تحقیقات گسترده تری در این زمینه انجام شود.

کلیدواژه‌ها