مطالعه تجربی تأثیرات محافظتی مصرف قرص‌های تجاری عصاره سیر در مسمومیت کبدی ناشی از کلرید کادمیوم در موش‌های صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم تشریح و پاتولوژی دانشکده پزشکی- دانشگاه شاهد- تهران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

کادمیوم از آلاینده‌های محیطی مهم محسوب می‌گردد و واجد تأثیرات سمی متنـوع مـی‌باشد. در این مطالعه نقش یکی از قرص‌های تجاری عصاره سیر در پیشگیری از تأثیرات سمی کادمیوم بر کبد موش صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور پنج گروه مطالعه و در هر گروه شش رت مطابق با الگوی تحقیقات گـذشته (7) در نظر گرفته شد. گروه‌های مطالعه شامل سرم فیزیولوژی (کنترل منفی)، کادمیوم(کنترل مثبت)، عصاره سیر(کنترل تیمار)، کادمیوم و عصاره سیر با دوز 50 میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن (تیمار 1)، کادمیوم و عصاره سیر با دوز 100 میلـی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن(تیمار2) بودند. روزانه کادمیوم کلراید به میزان 3 میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به شکل زیر جلدی تزریق می‌گردید و عصاره سیر روزانه به شکل مخلوط در روغن ذرت به وسیله گاواژ به داخل حلق خورانده می‌شد . طول دوره مطالعه چهار هفته بود . آنزیم‌های کبدی سرم خون شامل ALT، AST در موش‌های دریافت کننده کادمیوم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش نشان دادند و متقابلاً تجویز عصاره سیر به طور معنی دار منجر به کاهش میزان این آنزیم‌ها گردید. تورم سلولی تنها تغییر آسیب شناسی مشاهده شده در کبد موش‌های دریافت کننده کادمیوم بود و حال آنکه هیچ گونه تغییر مشخصی در کبد موش‌های دریافت کننده دوزهای پیش گیرانه عصاره سیر مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه نقش پیش گیرانه مصرف قرص تجاری عصاره سیر مذکور را در مسمـومیت حاصل از کادمیوم خوراکی اثبات می‌نماید.

کلیدواژه‌ها