اثر پیه حیوانی و روغن‌های گیاهی سویا و آفتابگردان بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیائی مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 گروه علوم دامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

3 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از روغن سویا، آفتابگردان و پیه گاوی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ی‌های‌لاین (36-‌W )از سن 50 تا 62 هفتگی به مدت 12 هفته در 8 تیمار و 3 تکرار با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار انجام گردید. جیره‌های آزمایشی شامل: جیره شاهد (فاقد روغن و چربی)، 4 درصد روغن سویا،4 درصد پیه، 4 درصد روغن آفتابگردان، 2 درصد روغن سویا و 2 درصد پیه گاوی، 2 درصد روغن سویا و2 درصد روغن آفتابگردان، 2 درصد پیه‌ و 2 درصد روغن آفتابگردان، 33/1 درصد روغن سویا و 33/1 درصد روغن آفتابگردان و 33/1 درصد پیه‌ گاوی بودند. وزن تخم مرغ، تولید توده‌ای، تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذائی، وزن مخصوص تخم مــرغ، وزن پــوستــه تخــم مرغ، شاخص زرده، وزن آلبومین واحد‌ها مابین گروه‌های حاوی چربی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. مصرف خوراک در گروه حاوی پیه نسبت به شاهد افزایش معنی‌دار داشت (5%>p) گروه‌های مختلف آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت نداشت. داده‌ها نشان داد که مکمل چربی و ترکیب مختلف روغن‌های گیاهی و پیه بر عملکرد و بعضی صفات کیفی تخم مرغ تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها