مطالعه اثر سمی وین‌کریستین در دوره آبستنی بر شکل‌گیری مخچه موش سوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

داروی وین‌کریستین آلکالوئید استخراج شده از Vinca-rosea می‌باشد و در جهـت مهـار تقسیـم سلـول‌هـای سـرطـانـی بـدخیم با تکثیر بالا، تجویز می‌گردد.حدود 23 الی 85 درصد از مادران آبستنی که این دارو را دریافت کرده اند، وقوع مالفورماسیون در جنین‌هایشان ثابت ‌ شده است، با این حال اطلاعات کافی مبنی بر اثرات سمی آن بر ساختارهای مخچه نوزادان وجود ندارد.در این مطالعه سعـی شـده اسـت، بـا تـوجه به عبور سد خونی– جفتی و اثرات سیتوتوکسیک وین‌کریستین‌، میزان اثرات تخریبی بر شکل‌گیری مخچه در نوزادان بدنیا آمده نشان داده شود. در این مطالعه 20 سر موش سوری ماده توسط موش‌های نر آبستن شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تیمار قرار گرفتند. موش‌های گروه تیمار در روزهای دهم و پانزدهم از آبستنی به میزان mg/kg 3 به روش داخل صفاقی دارو را دریافت کردند. در پایان دوره آبستنی 48 نوزاد از کل نوزادان بدنیا آمده از گروه‌های تیمار و کنترل به طور تصادفی جهت نمونه‌برداری انتخاب شدند. بطوریکه بعد از انجـام مراحل هیستوتکنیک و رنگ‌آمیزی به روش هماتوکسیلین– ائوزین، زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های بدست آمده از پارامترهای کمی جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون T-test و نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس مشاهدات مورفولوژی انجام شده در گروه تیمار،کاهش معنی‌داری در وزن، انـدازه جمجمـه و رشـد نـوزاد در مقـایسـه بـا گـروه کنترل بدست آمد ‌)001/0(p<‌، و بر اساس مشاهدات میکروسکوپی از رشد اولیه مخچه گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل، لایه‌های سلولی مولکولر، پورکنژ و گرانولر از نظم بافتی برخوردار نبوده ومخچه بشکل اولیه دیده شد. بافت ماده سفید مخچه با افزایش فضای بینابینی و کاهش تراکم سلول‌های نوروگلیا دیده شد که با نقص در میلین سـازی رشته‌های عصبی همراه بود. وقوع آپوپتوز در سلول‌های پوششی شبکه کوروئیدی ودر سلول‌های نوروگلیای ماده سفید گروه تیمار دیده شد. ‌براساس نتایج بدست‌آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اثرات داروهای ضدفعالیت میتوزی(وین کریستین) می‌تواند در برگیرنده فعالیت مهاری دارو بر تمایز و تکثیر سلول‌های لایه قشر مخچه و در نهایت بر شکل گیری آن داشته باشد و همچنین باعث تقویت القاء آپـوپتـوز در سلـول‌هـای شبکـه کـوروئیـدی و بـافت مخچه شود.

کلیدواژه‌ها