بررسی اثر عصاره آبی بابونه بر کسب حساسیت و بیان حساسیت حرکتی ناشی از مورفین در موش سوری نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

هـدف از ایـن مـطـالعه ارزیابی اثرات دوزهای مختلف عصاره آبی بابونه بر حساسیت و بیان حساسیت حرکتی ناشی از مورفین در موش سوری نر (گرم5 ± 20) می‌باشد. فعالیت حرکتی توسط روش میدان باز بررسی شد. حساسیت به مورفین با تزریق زیرجلدی آن mg/kg(5) یکبار در روز برای سه روز متوالی و سپس 5 روز استـراحت، در حیوانات القا شد. در روز نهم آزمایش‌ها حساسیت در حیوانات با تجویز تک دوز از غلظت بسیار کم مورفین بررسی شد. عصاره آبی بابونه (10، 20 و‌mg/kg 30)در خلال یا بعد از القا حساسیت به مورفین در حیوانات به صورت داخل صفاقی تزریق شد و سپس تغییرات آن در حیوانات بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که تجویز عصاره آبی بابونه در دوزهای (10، 20 و‌mg/kg 30) 30 دقیقه قبل از تجویز مورفین سبب کاهش فعالیت حرکتی شد. تجویز عصاره آبی بابونه قبل از تجویز مورفین در روز القا حساسیت، سبب کاهش معنی دار کسب حساسیت گردید. تجویز عصاره‌ها در دوزهای ذکر شده در روز نهم تست نیز بیان حساسیت به مورفین را در دوز mg/kg 20 کاهش داد.از این آزمایش استنباط مـی‌شود که عصاره آبی بابونه می‌تواند افزایش فعالیت حرکتی ناشی از مورفین، کسـب حسـاسیـت و بیـان حسـاسیت حرکتی را در موش نر بالغ کاهش دهد

کلیدواژه‌ها