نقش GnRH بر بلوغ تخمک و تکامل رویان‌های تولید شده داخل آزمایشگاه در گونه گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه بیوتکنولوژی دام و آبزیان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

3 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

تاثیر GnRH در تنظیم و کنترل تولید مثل در دام ماده و نر بخوبی نشان داده شده است ولی مطالعات اندکی در مورد تاثیر موضعی آن بر فرایند فولیکولوژنز، بلوغ تخمک و تکامل رویان صورت گرفته است. در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف این هورمون در فرایند بلوغ تخمک و تکامل رویان مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای انجام این تحقیق تعداد 1608 عدد تخمک نابالغ که به روش آسپیریشن از تخمدان‌های کشتارگاهی استحصال شده بود به تفکیک داخل محیط‌های IVM، IVF و IVC که حاوی 0، 800، 1000 و 1500 نانوگرم از GnRH به ازای هر میلی لیتر از محیط بود، قرار داده شد . نتایج نشان داد که به رغم اثر این هورمون بصورت موضعی در تخمدان گاو، تاثیر مقادیر ذکر شده در فرایند بلوغ، لقاح و تکامل از نظر آمـاری معنـی دار نیسـت ولـی تعـداد سلـول‌هـای تروفکتودرم در گروه IVC بـطـورمعنـی‌دار در محیط‌هـای حـاوی GnRH افـزایـش یـافت(  5%>p)

کلیدواژه‌ها