مقایسه اثر شکل فیزیکی خوراک( پلت و آردی ) بر عملکرد پرواری بره‌های نر کردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم دامی - دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه علوم دامی- ئانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

به منظور تعیین اثر عمل آوری جیره بر روی عملکرد پرواری بره‌های کردی، مطالعه ای بر روی تعداد 90 رأCس بره نر شش ماهه با متوسط وزن زنده 36/38 کیلوگرم طی مدت زمان 90 روز انجام گرفت. بره‌های آزمایشی به سه گروه تقسیم شدند که هر گروه شامل سه تکرار 10 رأCسی بره بود. هر گروه از بره‌ها با یکی از جیره‌ها تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی به ترتیب شامل: پلت (جیره 1)، آردی (جیره 2) و شاهد (جیره 3) در سه شکل مختلف فیزیکی بودند. جیره‌های آزمایشی بر اساس جداول استاندارد غذایی ‌ (NRC(2001 تنظیم شدند و مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره‌ها و ارزش غذایی آنها مشابه بود. نتایج نشان داد که ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه برای جیره‌های پلت و آردی به طور معنی‌داری بیشتر از جیره شـاهد (سنتی) بود (5%>p) اما با این حال، ضریب تبدیل غذایی سه جیره مذکور در یک محدوده قرار گرفت (5%<p) نتایج مربوط به مقایسه اقتصادی نشان داد که بره‌های تغذیه شده با جیره پلت سوددهی بیشتری در مقایسه با سایر گروه‌ها داشتند. به طور کلی جیره غذایی پلت در مقایسه با سایر جیره‌ها، بالاترین تـأثیـر را بـر روی عملکـرد و سوددهی پروار بره‌های کردی داشت.

کلیدواژه‌ها