مطالعه آسیب شناختی ضایعات قلبی در گاو‌های کشتاری استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه آسیب شناسی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه آسیب شناسی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

4 باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

5 بخش قارچ شناسی پزشکی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

6 باشگاه پژوهشگران جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ضایعات هیستوپاتولوژیک قلبی گاو توسط عوامل گوناگونی همچون عوامل انگلی ،باکتریایی وتروماتیک ایجاد می‌شوند.بررسی ضایعات قلبی در گاو از دو جنبه اهمیت دارد 1– با تشخیص دقیق بیماری می‌توان از بروز آن در گله جلوگیری کرد 2– برخی ضایعات قلبی ناشی از عوامل میکروبی زئونوتیک هستند ،از همین رو این مـطالعه به منظور بررسی آسیب شناختی ضایعات قلبی در کشتارگاه‌های استان قزوین صورت گرفته است. این مطالعه در دوکشتارگاه زیاران ودشت بره روی 1000 راس گاو صورت گرفته است . ابتدا بازرسی ماکروسکوپی از قلب‌ها به عمل آمد و سپس جهت بررسی میکروسکوپی از قلب‌های واجد عارضه نمونه گیری ونمونه‌ها درفـرمـالین 10 درصد تثبیت گردید سپس طی روش غوطه ور سازی در پارافین نمونه‌ها آماده و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد و با میکروسکوپ بررسی گردید. به منظور بررسی تفاوت در وقوع انواع ضایعات قلبی با علل مختلف ازآزمون همبستگی استفاده شد و )05/0(p< معنی دار درنظر گرفته شد . از 1000 مورد قلب بررسی شده در مجموع 100 مورد (10 درصد) دارای ضایعه ماکروسکوپی بـود به طوریکه پریکاردیت تروماتیک با 35 مورد در 100 قلب دارای ضایعه ( 35 درصـد) بیشترین و پریکاردیت هموراژیک با 1مورد در 100 قلب دارای ضایعه ( 1 درصد) کمترین موارد ضایعات قلبی را تشکیل دادند . سایر موارد شامل میوکاردیت هموراژیک، میوکاردیت ناشی از لپتوسپیروز و تومور قلبی( لکوز ) هر یک با 5 مورد (5 درصـد )، مـیـوکـاردیـت نـاشـی از کـیـسـت هـیـداتید ومیوکاردیت ناشی ازسارکوسیست هر یک با 6 مورد (6 درصد)، میوکاردیت ناشی از سیستی سرک با 9 مورد ( 9 درصد)، میوکاردیت ویروسی با 4 مورد ( 4 درصد)، پریکاردیت فیبرینی چرکی با 13 مورد ( 13 درصد)، وپریکاردیت فیبرینی با 11 مورد ( 11 درصد ) بودند. با توجه به نتایج بهبود کیفیت و نوع جیره غذایی و رعایت بیشتر مسائل بهداشتی در گـاوداری‌هـا ضـروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها