بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف گلوکز بر روی حرکت اسپرم دم اپیدیدیم گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

جهت بررسی تاثیر مقادیر مختلف گلوکز بر الگوی حرکت اسپرم دم اپیدیدیم گاو با روش کامپیوتری موسوم به کاسا، ‌بیضه‌های بالغ گاو از کشتارگاه‌های اطراف تهران در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه بیضه‌ها را ازداخل تونیکا آلبوژینا خارج نموده، قسمت دم اپیدیدیم را با سرم فیزیولوژی 37 درجه سانتیگراد شسته و با گاز استریل خشک گردید. سپس با ایجاد شکافی را در قسمت فاقد عروق و با فشار بردم اپیدیدیم یک قطره مایع سرشار از اسپرم داخل پلیت حاوی محیط BO نموده و سپس نمونه مذکور را در انکوباتور دارای 5% از گاز ‌2CO در هـوای مرطوب و درجه حرارت 38 درجه سانتیگراد قرار داده شد. محیط‌های آزمایش به گونه‌ای طراحی گشت که هر محیط حاوی میزان 6- 4 میلیون اسپرم در میلی‌لیتر اسپرم باشد. محیط‌های حاوی نمونه اسپرم رقیق شده را در انکوباتور با دمای oC38 و غلظت 5% از گاز ‌2CO قرار داده و در ساعت‌های 8-1 اسپرم‌ها از لحاظ پارامترهای زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.درصد اسپرم‌های متحرک با سرعت بـالا، تعـداد کل اسپرم‌های زنده و میانگین سرعت اسپرم در یک خط مستقیم، برحسب میکرومتر بر ثانیه. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین میزان حرکت سریع در غلظت ‌3G گلوکز وجود داشته و اسپرم‌ها در این غلظت در ساعت‌های 2 و 4 و 6 بـا دیگـر گـروه‌ها دارای اختلاف معنی‌دار بودند ‌)05/0p<‌.) از نظر میزان اسپـرمهای زنده تنها در ساعت اول اختلاف معنی دار بین گروه‌های ‌1G و ‌3G، همچنین ‌3G و ‌4G مشاهده گردید ‌)05/0p<‌.) ازلحاظ سرعت در ساعات مختلف هیچگونه اختلاف معنی‌دار بین اسپرم‌های قرار گرفته در غلظت‌های مختلف گلوکز مشاهده نگردید. نتایج آزمایش حاضر نشان می‌دهد که غلظت‌های مختلف گلوکز تنها تاثیر ناچیزی در ساعت‌های مختلف بر الگوی حرکت اسپرم دارند. ‌

کلیدواژه‌ها