تشخیص میزان آلودگی به عامل بیماری لکوزگاوی BLV در گاوها شیری هلشتاین به کمک تست DNA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

2 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

بیماری لکوز گاوی که به وسیله ویروس لوسمی گاو، یک انکوویروس تیپ C اگزوژن در خانواده رتروویریده ایجاد می‌شود، یکی از بیماریهای کشنده ویروسی است که می‌تواند گونه‌های مختلف جانوری را به صورت طبیعی یا تجربی آلوده می‌کند. جهت بررسی آلودگی به ویروس لکوز گاوی، تعداد 175 نمونه خون از گاوهای هلشتاین جمع آوری گردید. DNA ژنومی از100 میکرولیتر خون استخراج شد. جهت ارزیابی کیفیت وکمیت DNA استخراجی روش های ژل مونیتوریگ و اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرار گرفت. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن BLV به طول 347 جفت باز با آغاز گرهای gag1و gag2 صورت گرفت.برای مشاهده ی محصولات PCR از ژل آگارز 4/1% با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد.از مجموع دامهای مورد بررسی 48 رأس (4/27%) آلوده به ویروس لکوز گاو بودند.

کلیدواژه‌ها