بررسی پاتولوژیک ضایعات روده باریک در ابتلای طبیعی به انگل پارامفیستوموم در گوسفندان کشتاری شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانش آموخته ی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

خانواده پارامفیستوماتیده از مهمترین ترماتودهای شکمبه و نگاری نشخوارکنندگان می باشند که دوران بلوغ خود را در شکمبه و نگاری سپری می کنند که در این ارگانها بدون ضایعه بوده و برای میزبان خود خطری ندارند . ولی شکل نابالغ اینها در روده باریک بوده و در این محل است که ضایعات پاتولوژیک از خود بر جای می گذارند . در بازرسی های انجام شده در کشتارگاه ارومیه حدود 2421 لاشه مورد بازرسی قرار گرفت که از این بین 6 شکمبه آلوده به انگل پارامفیستوموم و در روده باریک یک راس از این 6 راس که شکمبه آلوده داشتند آثار پاتولوژیک مربوط به پارامفیستوموم مشاهده شد . بطور کلی میزان آلودگی روده باریک به این انگل از میان کل نمونه های بازرسی شده 0/04 ٪ بود . نمونه روده مذکور دارای پرخونی شدید و خونریزی بود . در بررسی های میکروسکوپی ، اتساع غدد روده ، تخریب سطحی غدد ، جایگزین شدن رشته های فیبرین و نیز نفوذ سلولهای التهابی بصورت منتشر و آنتریت فیبرینی نکروتیک مشهود بود . همچنین در بازرسی کل روده ها عوارض دیگری چون پرخونی ، خونریزی ، زخم و ندولهای آسترتاژیایی نیز مشاهده شد . نتایج آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t - test نشان می دهد که فصل و شرایط آب و هوایی در ایجاد آلودگی با انگل پارامفیستوموم موثر بوده و اختلاف معنی داری بین ضایعات ایجاد شده و شرایط آب و هوایی و فصل وجود دارد ( 0/05 > p ) . همچنین سن و جنس گوسفندان و pH نمونه های اندازه گیری شده رابطه معنی داری با ایجاد آلودگی و ضایعات انگل پارامفیستوموم ندارد ( 0/05 > p ) . با توجه به نتایج آسیب شناسی در روده باریک به منظور جلوگیری از ابتلا به این انگل و کاهش خسارات ناشی از آن در گوسفندان منطقه استفاده از برنامه کنترل انگلی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها