بررسی مقایسه ای بافت شناسی غده پرین مرغان گوشتی و بومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

خلاصه به فارسی:
این تحقیق بر روی غده‌ی پرین 40 قطعه مرغ گوشتی نژاد راس و بومی نر و ماده بالغ جسمی انجام گرفت. غدد جدا و بمدت 12 تا 48 ساعت در فرمالین بافر 15 درصد تثبیت شدند. پس از شستن نمونه ها با آب جاری و آبگیری با درجات مختلف الکل، در زایلل شفاف سپس قالبهای پارافینی از آنها تهیه شد. برش‌های 5 میکرونی بطور تصادفی از آنها تهیه و با هماتوکسیلین ائوزین، پاس، آلسین بلو با PH یک و دو و نیم، پاس – آلسین بلو، ماسون تری کروم، هارت، ویلدر، سودان بلک بی و اویل رد او رنگ‌آمیزی‌ شدند. برشها با استفاده از میکروسکوپ المپوس مدل BX50 مطالعه و عکسبرداری از آنها صورت گرفت. نتایج نشان داد که هر سه رشته بافت همبندی، عضله صاف، سلول‌های چربی، اجسام هربست، رگ‌های خونی و اعصاب در کپسول غده وجود دارند که رشته‌های کلاژن در دو لایه بیرونی طولی و درونی حلقوی قرار گرفته‌اند. هر سه رشته بافت همبندی و نیز تجمعات لنفاوی در تیغه‌های بافت همبندی بین لوله‌های ترشحی غده حضور دارند. میزان بافت همبند کپسول و بافت چربی موجود در آن در جنس‌های ماده هر دو گونه بیشتر از نر‌ها بود. پارانشیم غده از لوله‌های ترشحی و مجاری تشکیل شده است. لوله‌های ترشحی ساده و به شکل شعاعی در اطراف مجرای مرکزی غده قرار گرفته‌اند. سلول‌های اپیتلیالی آن‌ها در چهار لایه زایگر، بینابینی، ترشحی و دژنراتیو مرتب شده‌اند و در دو ناحیه‌ی بیرونی سباسه‌ای و درونی گلیکوژنی قرار گرفته‌اند. در غدد موکوپلی ساکاریدهای ضعیف و نیز سولفاته مشاهده نگردید ولی رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی حضور گلیکوژن و ترکیبات گلیکوکونژوگه و نیز چربی‌های طبیعی را در هر دو ناحیه سباسه‌ای و گلیکوژنی همه غدد نشان دادند. ترکیبات سودانوفیلیک تنها در مرغان بومی و در هر دو ناحیه مشاهده گردید. به جز بیشتر بودن چربی کپسول پرین در ماده‌ها نسبت به نرها و نیز عدم وجود ترکیبات سودانوفیلیک در مرغان گوشتی نسبت به بومی، تفاوت بافتی دیگری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها