بررسی آلودگی ماهیان تالاب چغاخور استان چهار محال و بختیاری با انگل Lernaea cyprinacea (Linnaeus 1758)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال بختیاری

4 استادیار گروه بهداشت و مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

5 استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مطالعه حاضر بمنظور بررسی آلودگی ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری به انگل سخت پوست Lernaea cyprinacea در فصول بهار و تابستان 1387 پیرو گزارش مرگ و میر ماهیان تالاب توسط افراد محلی صورت پذیرفت. بهمین منظور 65 عدد ماهی از شش گونه مختلف مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند که از این تعداد، 49 عدد ماهی (38/75 درصد) مورد تهاجم انگل لرنه آ قرار گرفته بودند و 16 عدد (62/24 درصد) فاقد آلودگی انگلی بودند ضمن اینکه بیشترین میزان آلودگی با انگل در سیاه ماهی داماسینا مشاهده گردید. نتایج بررسی همچنین نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان آلودگی با وزن و سن ماهیان وجود ندارد. پراکندگی انگل بر روی سطح بدن نیز مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین تعداد انگل در پایه باله سینه ای و کمترین میزان بر روی سرپوش آبششی و سر مشاهده شد که تعداد انگل در نقاط مختلف بدن ارتباط کاملا معنی داری را نشان می دهد (P<0.05).

کلیدواژه‌ها