بررسی تاثیر ملاتونین کاشتنی بر روی شاخص های تولید مثلی میش در خارج از فصل تولید مثل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی کارایی قرص کاشتنی ملاتونین جهت جلو انداختن فصل جفت گیری و نیز بهبود شاخص های باروری در خارج از فصل تولید مثل در میش های اطراف ارومیه بود. برای این منظور 116 میش شیرده با فا صله زمانی 3 الی 4ماه از زمان زایش انتخاب گردید.دامهای مورد نظر بر حسب سن و وزن و نیزفاصله پس از زایش به دو گروه تقسیم شدند، دامهای گروه اول (تعداد=60) یک قرص کاشتنی ملاتونین  (به میزان 18 میلی گرم)را بر روی سطح خارجی پوست گوش به مدت 40 روز دریافت نمودند. دامهای گروه دوم (تعداد=56) هیچ درمانی را در این مدت دریافت نکردند و به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.  بعد از اتمام طول مدت درمان ده قوچ بارور برای تشخیص فحلی و نیز جفت گیری به گله  تحت ازمایش مورد استفاده قرارگرفت. بر این اساس میش های گروه درمان با ملاتونین زمان بروز فحلی کوتاهتری در مقایسه با گروه کنترل متعاقب خاتمه درمان وورود قوچ بارور به گله را داشتند. میزان باروری یا آبستنی برای گروه درمانی و نیز کنترل بترتیب 3/73 ،3/78 و نیز 3/63 درصد گزارش گردید (05/0 >p ).میزان بره زایی و نیز تزاید گله برای گروه های یاد شده بترتیب 34/1 ،06/1 و15/1 ،73/0 گزارش گردید (05/0 >(p. .نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از ملاتونین کاشتنی در بهبود شاخص های تولید مثلی در میش های انستروس فصلی و قبل از فصل تولید مثل اطراف شهرستان ارومیه مفید می باشد .

کلیدواژه‌ها