مطالعه روند تغییرات OPG در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه Arbor Acres

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

با هدف بدست آوردن روند میزان تولید و دفع اُاُسیست های آیمریایی در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه آربورآکرز ، تعداد 20 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه از این سویه تهیه و سپس جوجه ها به طور تصادفی به 2 گروه 10تایی کنترل و چالش تقسیم شدند. برای حصول اطمینان از آلوده شدن تصادفی جوجه هاى موردآزمایش ،آزمون اندازه گیری OPG از بستر جوجه های هر 2 گروه در روزهای 10 و 21 پرورش(قبل از چالش) صورت گرفت.جوجه های گروه چالش با دز 100000 مخلوط اُاُسیستی 4 گونه آیمریا ماکسیما ، آیمریا تنلا ، آیمریا آسرولیناو آیمریا نکاتریکس در روز 21 پرورش به طور همزمان از طریق خوراندن 100 لاندا از محلول به طوری که حاوی 100000 اُاُسیست اسپروله باشد انجام شد. از روز چهارم بعد از چالش به مدت 10 روز متوالی از  بسترقفس ها نمونه مدفوع برداشته شدو شمارش اُاُسیست ها با استفاده از روش مک ماستر (شناورسازی) انجام گرفت. در گروه کنترل همانطور که انتظار می رفت میزان OPG در تمامی روزهای مورد بررسی صفر است که بیانگر کنترل کیفی مناسب عملیات تحقیق می باشد. در گروه چالش از روز 4 تا 7 پس از چالش میزان OPG روند افزایشی دارد که در روز 7 به بالاترین میزان خود می رسد و از روز 8 الی 9 با یک شیب تند کاهش می یابد. و از آن پس نیز با یک روند کاهشی به ترتیب ملایم، تند و ملایم دچار کاهش می شود.

کلیدواژه‌ها