اعتبارسنجی دستگاه گلوکومتر Easy Gluco در سنجش میزان گلوکز خون در طب اسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

میزان گلوکز سرم به عنوان شاخص پیش آگهی دهنده در برخی از بیماری های اسب نظیر کولیک ، هیپو گلیسمی ، سپتی سمی ، اسهال ، دیابت ملیتوس و کوشینگ مطرح می باشد. با توجه به ماهیت اورژانسی اختلالات فوق الذکر،   اندازه گیری سریع و دقیق این پارامتر ضروری است .  دستگاه‌های گلوکومتر رایج در بازار، همگی از نوع انسانی بوده و با توجه به رقابت بالایی در  این بخش، مطالعات متعددی جهت بررسی کارآیی این دستگاه‌ها انجام پذیرفته است. متأسفانه در بخش طب دلمپزشکی مطالعات چندانی انجام نشده است . هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار سنجی دستگاه گلوکومتر EasyGluco   جهت اندازه گیری میزان گلوکز خون و استفاده بالینی از آن در طب بالینی اسب می باشد .       تعداد 45  راس اسب خون گرم از اسب های سالم و بیمار (بستری در بیمارستان اسب داری) با شرایط سنی مختلف انتخاب شدند.از هر راس دام میزان 3 سی سی  خون از طریق ورید وداج اخذ و به لوله حاوی ماده ضد انعقاد فلورور سدیم منتقل می گردید . بلافاصله در همان محل ، مقادیر گلوکز با دستگاه گلوکومترEasygluco از نمونه های خون مویرگی و وریدی تعیین مقدار و ثبت می گردید . پلاسما در اسرع وقت جدا و با حفظ زنجیره سرما به آزمایشگاه منتقل و تا زمان آزمایش در 20- درجه سانتی گراد نگهداری گردید . میزان گلوکز پلاسما با روش فوتومتری و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون تعیین گردید.  جهت بررسی تکرارپذیری، دقت  و Within run imprecision  دستگاه گلوکومتر  ، 1 نمونه خون برای 15 بار متوالی و از فواصل 15 ثانیه تکرار و میزان C.V. تعیین و با C.V. نمونه‌های کنترل مقایسه شد. میزان CV   در نمونه  خون اخذ شده ، کنترل های پایین و بالا  به ترتیب 4.1 ،3.3 و 4.4 درصد بود که همگی با مقادیر NCCLSهم خوانی داشت .  

کلیدواژه‌ها