بررسی علل و میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با شمارش سلول های سوماتیک در گاومیش های آذری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

5 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی علل باکتریایی و تعیین درصد گاومیش ها و کارتیه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن باSCC درشهرستان تبریز می باشد. بدین منظور تعداد 300 راس گاومیش بطور تصادفی انتخاب و از چهار کارتیه آنها نمونه شیر به شکل مجزا اخذ شد و پس از آزمایش CMT جهت تعیین تعداد SCC به آزمایشگاه ارجاع شد. همچنین تعداد 150 نمونه جهت کشت افتراقی و شمارش کلی باکتریایی(TBC) اخذ گردید. بر اساس آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) 66/23% گاومیش ها و87/13% کارتیه ها مبتلا به ورم پستان تحت بالینی تشخیص داده شدند. حساسیت و ویژگی این آزمایش برای همه عفونتها و عفونت با پاتوژنهای اصلی بترتیب 55% و 39/67%، 70%و 50% تعیین شد. بیشترین تعداد باکتریهای جدا شده از نمونه های شیر کارتیه های مبتلا به عفونت داخل پستانی (IMI) مربوط به استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی(CNSs) بود. بر اساس آزمون آماری ANOVA اختلاف معنی داری در تاثیر نوع باکتریهای مختلف جدا شده بر روی میانگین SCC مشاهده نشد، ولی بر اساس آزمون آماری T مستقل، شمارش سلولی و باکتریایی شیر بین کارتیه های سالم و عفونی دارای اختلاف معنی دار بود(p<0.05). بر اساس یافته های این تحقیق میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی در این گونه تقریبا مشابه با گونه آناتولیایی و مورا بوده و تست CMT دارای حساسیت و ویژگی قابل قبولی برای تشخیص آن می باشد. الگوی باکتریایی جدا شده از موارد عفونی تقریبا مشابه با گونه گاو بوده ولی به احتمال زیاد کلی فرمها در ورم پستان تحت بالینی گاومیش حائز اهمیت چندانی نمی باشند.

کلیدواژه‌ها