بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیولوژی تکوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

همواره افزایش جمعیّت یکی از مشکلات اصلی جوامع به شمار می‌رود و کنترل جمعیّت با داروهای شیمیایی یکی از نگرانی‌های بشر است.عوارض جانبی ناشی از مصرف ‌این داروها، انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی‌کشانده است.گیاه‌ رازیانه یکی از این موارد می‌باشد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر‌عصاره الکلی دانه آن بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) پرداخته است. در این ‌مطالعه، ازموش‌ رت نر ‌بالغ نژاد ویستار،3-2 ماهه(با وزن تقریبی10±190گرم)استفاده گردیده‌ است. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. ‌چهار گروه ‌تجربی به مدت 15 روز به ترتیب ‌دوزهای µlit 280 ،35،70،140 از عصاره الکلی‌ دانه رازیانه ‌دریافت کردند. در همین مدت ‌گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی(IP) دریافت کردند. روز پانزدهم، رت‌های هرگروه توسط مخلوطی از زایلزین2% (Xylazine) و کتامین10% (ketamin) (mg/kg100) بی‌هوش شدند. سپس شکم حیوانات باز شد و اندام تولیدمثلی، اپیدیدیم و دفران از بدن حیوانات خارج و وزن شدند. پس از وزن شدن، دم اپیدیدیم جدا شد و پس از خوردشدن، محلول همگنی ازآن آماده‌ شد و اسپرمها شمارش گردید. کاهش چشمگیر در میزان اسپرم‌ها، در نتیجه کم شدن وزن اپیدیدیم و میزان هورمون‌ها نشانگر تاثیر عصاره الکلی دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیّت‌های تولید‌مثلی جنسی نر است. ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن این گیاه می‌باشد. شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقّف شود و بررسی عوارض جانبی آن نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها