تعیین جمعیت نسبی باکتری‌های جنس کلستریدیوم نسبت به باکتری‌های دیگر در دوازدهه، ژوژنوم، ایلئوم و روده کور جوجه‌های گوشتی در سنین مختلف با استفاده از روش غلظت‌سنجی مبتنی بر 16S rDNA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها