مقایسه تغییرات الکتروکاردیوگرام و میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم سرم و ادرار در تجویز بولوس و انفوزیون مداوم وریدی فوروزماید در سگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد سلامی واحد تبریز

کلیدواژه‌ها