بررسی اثر هورمون رشد بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه متعاقب تجویز متوترکسات در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانش آموخته دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز