جداسازی و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مزارع مرغ مادر دارای واکنش مثبت سریع سرمی با استفاده از روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ی دکترای تخصصی بیماری های طیور_دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 کارشناس آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما-موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی