بررسی اثرات تزریق گرلین بر تغییرات غلظت سرمی اوره و کراتینین موش های صحرایی در شرایط اندوتوکسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام

2 گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار