مطالعه بافت شناسی روده ها در تاسماهی شیپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم پایه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

کلیدواژه‌ها