بررسی میزان آلودگی به ژیاردیا درگوساله های تعدادی از گله های گاو شیری اطراف تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت و مواد غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, ایران

2 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی -دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد واحد گرمسار

کلیدواژه‌ها