ارزیابی فارمی دو واکسن کشته دو گانه نیوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانش آموخته دکتری دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها