بررسی آلودگی گربه های ولگرد شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه پاتوبیولوژی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه پاتوبیولوژی -دانشگده دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

کلیدواژه‌ها