بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان و گوساله و موش های شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیلوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری تخصصی انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس ادراه کل دامپزشکی تبریز

4 دانش آموخته رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

کلیدواژه‌ها