تاثیر انتخاب زمان واکسیناسیون با واکسن Avinew به روش قطره چشمی بر تحریک ایمنی خونی با آزمون ممانعت از هماگلوتیناسیون(HI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها