میزان شیوع اختلالات رفتاری در اسبدارهای اطراف تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

2 گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, دانشکده دامپزشکی

3 دانش آموخته, گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها