مطالعه اثر آیورمکتین بر تشنجات ناشی از لیندان در موش سوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه علوم درمانی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کلیدواژه‌ها