ارزیابی مقادیر سرمی کلسیم، فسفر، پروتئین، آلبومین و فسفاتاز قلیایی در زمان های 18، 30 و 60 هفتگی در نژاد لگهورن سفید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها