مطالعه بیان پروتئین BCL2 در کارسینوم تجربی کولون متعاقب تاثیر عصاره گل همیشه بهار در موش صحرائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده داروسازی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها