بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های موجود در بزهای استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

کلیدواژه‌ها