بررسی فون انگل های دستگاه گوارش پرندگان در پرنده فروشی های شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

2 انشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی

3 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, دانشکده پزشکی, گروه پاتوبیولوژی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

کلیدواژه‌ها