مطالعه میکروسکپی تمایز بافت بیضه در جنین بز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم پایه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

کلیدواژه‌ها