گزارشی درباره آلودگی انگلی فوک خزری (فوکاکاسپیکا) ساحل جنوبی دریای مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ، گروه پاتوبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها