مطالعه میدانی تاثیر طول دوره خشکی بر شاخص های تولید مثلی پس از زایمان در گاو هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

3 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت مواد غذایی

کلیدواژه‌ها