بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بیماران بدخیم سرطانی بروش الایزا و مقایسه آن با گروه کنترل در شهرستان تبریز (1386)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

کلیدواژه‌ها