مطالعه مقایسه ای پتانسیل آمیلوئیدوژنیک در ماده نیترات نقره و فروندز آجونت با کازئین بدون ویتامین بر الگوی فضایی - زمانی آمیلوئیدوزیس تجربی در موش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

کلیدواژه‌ها