بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

4 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه میکروبیولوژی

کلیدواژه‌ها