بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم ناشی از عوارض کبدی در آلودگی باکرم قلب سگ (دیروفیلاریا ایمیتیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها