تعیین آلودگی به تریکومونیازیس در کبوترهای شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

4 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها