تغییرات فون انگلی کپور معمولی Cyprinus carpio (Cypridiae:OSTEICHTHYES) در طی مهاجرت آن بین بخش جنوبشرقی دریای خزر و آب شیرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مشاور تحقیقات شیلاتی ، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, دانشکده منابع طبیعی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

کلیدواژه‌ها