بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

3 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه کنترل و بهداشت مواد غذایی

کلیدواژه‌ها