اثر لوزارتان بر فیبروز کلیه متعاقب انسداد کامل یکطرفه میزنای در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم پایه

کلیدواژه‌ها